Europa UOMO CZ pod záštitou:

Primátora statutárního
města Brna
Ing. Petra VokřálaHejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila ŠimkaNaši partneři:
Slovo odborníka

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Šafarčík Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Ivan Anděl

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Promoval v roce 1975 na 1. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, po promoci krátce pracoval na chirurgickém odd. Nemocnice v Liberci a od roku 1976 pracuje na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1.LF UK. V roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci, habilitoval v roce 1993, titul DrSc. obhájil na LF Komenského Univerzity v Bratislavě v roce 2004 a týž rok byl jmenován profesorem urologie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1999 je proděkanem 1.Lékařské fakulty UK.

Prezidentem Výboru České urologické společnosti J.E.Purkyně v letech 1993 – 2008, dále členem jejího Výboru. Národním delegátem ČR v European Board of Urology, člen Evropské urologické asociace (člen EAU Guidelines Office), lektor European School of Urology, člen Americké urologické společnosti (AUA), člen Světové urologické společnosti ( SIU), člen International Continence Society ( ICS), člen pracovní skupiny International Consultation on Continence (ICI), předsedou INCOFORA ( www.incoforum.cz).

Tématem jeho výzkumu byly a jsou převážně poruchy urodynamiky močových cest včetně inkontinence moče, poruchy močení při onemocněních prostaty, stavy po radikální prostatektomii, syndrom chronické pánevní bolesti aj. Rozvíjí operační přístupy při léčbě inkontinence moče (suburetrální pásky, umělý svěrač, injekční biomateriály), zabývá se rekonstrukční urologií (např.uzávěry močových píštělí, rekonstrukce močovodu atd.). V oblasti onko-urologie provádí zejména otevřenou radikální prostatektomii, radikální cystoprostatektomii s náhradou močového měchýře a dále operace ledvin pro renální karcinom vč.výkonů pro nádorový trombus v dolní duté žíle.

„Co pro mne znamená vznik a působení české Europa UOMO“

Etablování Občanského sdružení Europa UOMO CZ také do České Republiky považuji za velmi významné a přínosné nejen pro pacienty se zhoubným nádorem prostaty ale i pro celou českou medicínu. Je logické, že sídlem české odnože Europia UOMO je Urologická klinika Fakultní nemocnice Brno- Bohunice, kde je přednostou právě pan profesor Pacík, který má vynikající mezinárodní renomé podložené svými zkušenostmi a úspěchy v léčbě karcinomu prostaty.

Cílem sdružení je otevřeně a srozumitelně o onemocnění informovat, povzbudit meziborovou spolupráci lékařů v této oblasti a též zlepšit komunikaci s plátci zdravotní péče o pacienty se zhoubným nádorem prostaty. Cíle jsou to nemalé, ale nutné a jejich naplňování si naši pacienti a jejich blízké okolí plně zaslouží. Věřím, že se to společným úsilím bude dařit!

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha


The European Prostate Cancer Coalition


© 2017 Forinel Trading SE